Plenary Speakers

  • Prof. Jinsoo SONG, Silla University, Korea
  • Prof. BI Xiaotao, University of British Columbia
  • Prof. HE Yaling, Xi'an Jiaotong University
  • Prof. CHEN Yong, Guangzhou Institute of Energy Conversion, CAS